Contact Phone

English Version

خانه> پذیرش تحصیلی> سایر کشورها

سایر کشورها

خدمات پذیرش تحصیلی سازمان هونا فقط به انگلستان محدود نشده و کشورهای دیگر را نیز در برمیگیرد. درنتیجه با توجه به شرایط دانشجویان متقاضی بهترین پیشنهاد از نظر کشور به آنها ارایه خواهد شد. 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.