Contact Phone

English Version

خانه> خدمات ویزای انگلستان> متقاضیان داخل انگلستان

متقاضیان داخل انگلستان

سازمان هونا قابل به ارایه خدمات مهاجرتی از قبیل تمدید و تبدیل ویزا در داخل انگلستان است که سازمانهای فاقد مجوز از نظر قانونی قادر به انجام آن نیستند.

در داخل انگلستان خدمات تقاضا برای کسب اقامت دائم از طریق ویزای کار، ازدواج، اقامت ده ساله و شهروند اتحادیه اروپا ارایه میشود. همچنین خدمات تقاضای شهروندی برای متقاضیان واجد شرایط نیز ارایه میشود.
   
اگر خواهان تمدید یا تبدیل ویزای خود یا تقاضا برای اقامت دائم/شهروندی در داخل انگلستان هستید امروز با ما تماس بگیرید.